Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50631/2021
25-10-2021
09-11-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με τον πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/διασυνοριακά έργα

Αριθμός έργων Χ2, Μέγιστο 10

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα υποστήριξης δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με τον πολιτισμό

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος έως 2 έτη: 15 μόρια

·      >3 έτη: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και δημιουργίας εργαλείων και διαδικασιών προβολής και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού προβολής

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος έως 2 έτη: 15 μόρια

·      >3 έτη: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ενημέρωσης και διοργάνωσης συναντήσεων με Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος έως 2 έτη: 15 μόρια

·      >3 έτη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει τη δημιουργία εργαλείων προώθησης και διάχυσης του έργου, την επικαιροποίηση του επικοινωνιακού υλικού και εν γένει ενέργειες με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου (Π2.5.2) (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner