Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50597/2021
25-10-2021
09-11-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/διασυνοριακά έργα

Αριθμός έργων Χ2, Μέγιστο 10

Εργασιακή εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, δημιουργία και αξιολόγηση αναφορών/εκθέσεων

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 15 μόρια

·       > 3 έτη: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 15 μόρια

·       > 3 έτη: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία στο χρονοπρογραμματισμό δράσεων, προετοιμασία, σχεδιασμό και εκπόνηση τεχνικών αναφορών

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 15 μόρια

·       > 3 έτη: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας με φορείς και επιχειρήσεις και διοργάνωσης συναντήσεων

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 15 μόρια

·       > 3 έτη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην έρευνα και βιβλιογραφική ανασκόπηση για το απαραίτητο πλαίσιο εκπαιδευτικών ικανοτήτων. Υποστήριξη της ομάδας έργου στον εντοπισμό των καλών πρακτικών, στη δημιουργία του παραδοτέου που θα εμπεριέχει τη μεθοδολογία και οδηγίες για την ορθή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στην αξιολόγηση του περιεχομένου των εργαστηρίων εκπαίδευσης (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner