Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 49840/2021
20-10-2021
04-11-2021
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FOODOMICS: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
60910

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) σε θέματα µοριακών τεχνικών, μικροβιολογικών αναλύσεων, καθώς και  χημικών αναλύσεων (ανίχνευση αλλεργιογόνων συστατικών)

ON/OFF

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τον τομέα των τροφίμων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καλή (Επίπεδο Β2) 10 μονάδες

Πολύ καλή (Επίπεδο C1) 15 μονάδες

Άριστη (Επίπεδο C2) 20 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών

10 μονάδες ανά δημοσίευση

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

10 μονάδες ανά παρουσίαση

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

10 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική.
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", βάσεις δεδομένων.
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2 - Έλεγχος Αυθεντικότητας, Γεωγραφικής προέλευσης.
e-max.it: your social media marketing partner