Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 48799/2021
13-10-2021
28-10-2021
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Q3D: Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση
82501

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος. Απαιτείται τίτλος σπουδών όπου να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος για τον βαθμό ή αναλυτική βαθμολογία.

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πληροφορική με εξειδίκευση στο Λογισμικό. Απαιτείται τίτλος σπουδών όπου να αναγράφεται ο βαθμός διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος για τον βαθμό ή αναλυτική βαθμολογία.

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε επεξεργασία, ανάλυση και απόδοση νέφους 3Δ σημείων ή άλλων δεδομένων που έχουν προκύψει από ψηφιοποίηση 3Δ αντικειμένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός μηνών) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Δημοσιεύσεις σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης και απόδοσης νέφους 3Δ σημείων ή άλλων δεδομένων που έχουν προκύψει από ψηφιοποίηση 3Δ αντικειμένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός μηνών) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εντοπισμός προβλημάτων ενοποίησης του συστήματος Q3D μέσω μελέτης χρηστών (μέρος του παραδοτέου Π5.3: Ολοκληρωμένο σύστημα Q3D).

e-max.it: your social media marketing partner