Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47971/2021
07-10-2021
22-10-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου.

ΝΑΙ

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ΝΑΙ

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ΝΑΙ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ). Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο για κάτοχους διπλώματος που είναι αναγνωρισμένο ως integrated master.

ΝΑΙ

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού Java και SQL

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 2

 (μέγιστος βαθμός 20)

Εμπειρία τεχνολογιών OLAP

(μήνες εμπειρίας) x 2,  (μέγιστος βαθμός 20)

Εμπειρία σχεδίασης και υλοποίησης διεπαφών μεταφράσεως ερωτήσεων μεταξύ βάσεων δεδομένων και φυσικής γλώσσα

(μήνες εμπειρίας) x 2,  (μέγιστος βαθμός 20)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 2,  (μέγιστος βαθμός 10)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 5, (μέγιστος βαθμός 10)

  • Ανάπτυξη θεωρητικής υποδομής και συστήματος επερώτησης βάσεων δεδομένων όπου κάθε απάντηση σε μια ερώτηση είναι μια «αφήγηση δεδομένων» (data story), δηλ., μια αναφορά που όχι μόνο επιστρέφει τα δεδομένα που απαντούν το ερώτημα, αλλά αυτόματα παράγει συνοπτικές και μεστές νοήματος επισημάνσεις (highlights) και σχολιασμούς, μαζί με τις κατάλληλες οπτικοποιήσεις, με στόχο την τη βαθύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων από το χρήστη.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2, ως μέρος των παραδοτέων Π1.2.1 και Π1.2.3.
e-max.it: your social media marketing partner