Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44959/2021
27-09-2021
12-10-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Τίτλος Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Max 25 μονάδες

Β. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Max 25 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε μήνα)

Γ. Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα ή δράσεις άνω των 3 ετών

Max 20 μονάδες

 (1 μονάδα για κάθε επιπλέον μήνα)

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα αναζήτησης οργάνωσης και παρουσίασης δεδομένων για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας για την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων των υπηρεσιών

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων

100 μονάδες

Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 4.1.Κατάλογος υλοποιημένων ομαδικών εργαστηρίων ανά ακαδημαϊκό έτος, 4.2. Αναφορά υλοποίησης Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4.3. Αναφορά παροχής ατομικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 4.4.Αναφορά υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, 4.5. Ηλεκτρονικό υλικό εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

e-max.it: your social media marketing partner