Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44769/2021
24-09-2021
11-10-2021
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
82496

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ON/OFF

Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ από το πεδίο των επιστημών διοίκησης και οικονομίας.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

Β. 18 μήνες τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επιπρόσθετη, πέραν των 18 μηνών, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Προσμετράται ως ένα έτος (12 μήνες) επιπρόσθετης εμπειρίας.

7 ανά μήνα

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 1

Ενδιάμεσο επίπεδο - 3

Ικανός – 6

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου, ψηφιακής διαχείρισης και επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 1

Ενδιάμεσο επίπεδο - 3

Ικανός – 5

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση τήρησης κανονισμών και τεχνικών δημοσιότητας και προβολής στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 1

Ενδιάμεσο επίπεδο - 3

Ικανός – 5

Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης- Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα:

  • Διαχείριση υλοποίησης πράξης.
  • Υποστήριξη 576 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και σεμιναρίων προετοιμασίας φοιτητών.
  • Επικοινωνία με φοιτητές.
e-max.it: your social media marketing partner