Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44509/2021
22-09-2021
07-10-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (XENIOS)
61618

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία σχετικά με την επεξεργασία και ανάδειξη πληροφοριακού συστήματος

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε σχεδιασμό, οργάνωση και αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών εντός επιχειρήσεων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών ως βασικά στοιχεία αναπτυξιακών μοντέλων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία πληροφορικού συστήματος, που ενσωματώνεται το σύστημα ειδοποιήσεων και η λειτουργίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Συνεισφορά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων εφαρμογών από την επιχείρηση. (Παραδοτέο 2&3)

e-max.it: your social media marketing partner