Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44433/2021
22-09-2021
07-10-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού η/υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Max 25 μονάδες

 

B. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Max 25 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε μήνα)

Γ. Επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση και σε συναφή έργα ή δράσεις άνω των 4 ετών

Max 20 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε επιπλέον μήνα)

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1 Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα αναζήτησης οργάνωσης και παρουσίασης δεδομένων για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3 Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση στην οργάνωση δεδομένων και τυποποίηση λειτουργιών

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων  

100 μονάδες

Συνδρομή στην ολοκλήρωση των παραδοτέων:1.1.1.Ετήσια έκθεση έργου για το έτος 2021, 1.1.2.Ετήσια έκθεση έργου για το έτος 2022, 1.1.3.Τελική έκθεση έργου, 1.2. Αναφορά οργάνωσης δεδομένων και τυποποίηση λειτουργιών, 1.3. Αναφορά επιμόρφωσης στελεχών, 2.1.Πληροφοριακό Σύστημα των υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., 2.2.Έλεγχος και παρακολούθηση Ομαλής λειτουργίας ΠΣ και καταγραφή μελλοντικών επεκτάσεων, 3.1. Μεθοδολογία παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης, 3.2. Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης (φάση 1), 3.3. Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης (φάση 2), 4.2. Αναφορά υλοποίησης Προγράμματος Mentoring Π.Ι. 4.4.Αναφορά υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, 5.1.Δικτυακός τόπος υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., 5.3.Αναφορά δράσεων δημοσιότητας, ενημέρωσης και δικτύωσης και των αποτελεσμάτων αυτών.

e-max.it: your social media marketing partner