Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44007/2021
20-09-2021
05-10-2021
ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
61832

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τη θέση

ON/OFF

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο)

Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού στην ανάπτυξη λογισμικού και ενοποίησης υποσυστημάτων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ανάπτυξης λογισμικού, διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και ενοποίησης συστημάτων

0-40

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός Δημοσιεύσεων Χ 5 μέγιστο 40

Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5

Πολύ καλή Γνώση: 10

Άριστη Γνώση: 15

Συμμετοχή στην Ενοποίηση Υποσυστημάτων στο Πλαίσιο της 5ης  Ενότητας Εργασίας (ΕΕ5). Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα διασφαλίζει ότι στο ολοκληρωμένο σύστημα δε θα εισάγονται νέα σφάλματα και η λειτουργία του θα είναι αποδοτική και αξιόπιστη.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω παραδοτέων του έργου:

  • Π5.1: Ενοποίηση συστήματος και περιγραφή πρωτότυπου: Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία ενοποίησης του προτεινόμενου συστήματος.
  • Π5.2: Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος: Το συγκεκριμένο παραδοτέο, θα περιέχει το εγχειρίδιο χρήσης του τελικού συστήματος και το λογισμικό της τελικής πλατφόρμας μετά τις απαραίτητες διορθώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο του συστήματος.

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner