Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43639/2021
17-09-2021
04-10-2021
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
82413

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού Python καθώς και σε πακέτα λογισμικού για "microservice deployment”.

ON/OFF

Εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ή/και τη μηχανική μάθηση.

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης, τεχνικών/ διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων.

ON/OFF

Εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων MySQL.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

A1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

A2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε R&D έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες x 1 με μέγιστο 60

Γ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με impact factor.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5

Δ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) με κριτές.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 15

Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού. Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό.

e-max.it: your social media marketing partner