Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43361/2021
16-09-2021
01-10-2021
ΝΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας B2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)[1]

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Integrated Master συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και από τον τίτλο της Διπλωματικής εργασίας για διπλωματούχους μηχανικούς.

ON/OFF

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5  ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστο 20 βαθμοί)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστος βαθμός 30)

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή στο ηλεκτρικό αποθετήριο ARXIV σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 5, (μέγιστος βαθμός 20)

Γνώση υπολογισμών ηλεκτρικών-μαγνητικών ιδιοτήτων υλικών

5

Γνώση αριθμητικών επιλύσεων πεπερασμένων διαφορών

5

[1] Μόνο αν κρίνεται απαραίτητο

  • Στα πλαίσια του έργου θα μελετηθούν ηλεκτρικές, θερμικές και μαγνητικές ιδιότητες υλικών. Πιο συγκεκριμένα θα λάβουν χώρα υπολογισμοί με χρήση μικρομαγνητικής θεωρίας για υπολογισμό ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών όπως τα CoPt, FePt και η διερεύνηση δυνατότητας σχηματισμού μαγνητικών σκυρμιονίων για εφαρμογές μαγνητικής αποθήκευσης. Εν παραλλήλω θα γίνουν υπολογισμοί πρώτων αρχών με σκοπό τη μελέτη της ηλεκτρονιακής δομής των αλλοτροπικών μορφών του άνθρακα όπως το γραφένιο και οι νανοσωλήνες άνθρακα που παρουσιάζουν τεχνολογικό ενδιαφέρον σε θερμοηλεκτρικές εφαρμογές. Θα μελετηθούν η πυκνότητα καταστάσεων και η δομή των ενεργειακών ζωνών με στόχο την περιγραφή της μεταλλικής ή ημιαγώγιμης συμπεριφοράς του κάθε συστήματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν υπολογισμοί με βάση τη Boltzmann Transport Theory για ιδιότητες μεταφοράς και συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό του συντελεστή Seebeck για το κάθε σύστημα. Θα γίνουν επεκτάσεις σε επίπεδο συνεχούς για θερμικές-ηλεκτρικές-μαγνητικές εφαρμογές υλικών. Θα χρησιμοποιηθούν υπολογιστικές μεθοδολογίες συνεπικουρούμενες από μαζικά παράλληλες υπολογιστικές προσομοιώσεις θεωρίας συναρτησιακής πυκνότητας (DFT), και πεπερασμένων στοιχείων-πεπερασμένων διαφορών.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3.
e-max.it: your social media marketing partner