Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42981/2021
14-09-2021
29-09-2021
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος εγγεγραμμένος στο 7ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο (απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος στην οποία να εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα μέχρι τη ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης)

(μέσος όρος στα μαθήματα 5-10) x 3 (μέγιστη βαθμολογία 30)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεγάλων προγραμματιστικών project (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός project) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 30)

Aνάπτυξη και αποσφαλμάτωση διεπαφών για την πλατφόρμα λογισμικού Virtualand. (μέρος του Παραδοτέου D5.1.1: 3D Interfaces and Functional Specifications of the platform).

e-max.it: your social media marketing partner