Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42974/2021
14-09-2021
29-09-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας ή της Γεωπονίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της ανάλυσης οργανικών επιμολυντών δείγματα σε δείγματα τροφίμων

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές στην ασφάλεια αγροδιατροφής.

10 μονάδες

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

• Εφαρμογή τεχνικών υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας στον προσδιορισμό οργανικών επιμολυντών σε τρόφιμα.

• Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών εκχύλισης για τον προσδιορισμού οργανικών ρύπων σε δείγματα τροφίμων.

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

5 / Δημοσίευση - Max 50

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 / Ανακοίνωση - Max 25

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας προσδιορισμού οργανικών επιμολυντών τροφίμων με τεχνικές χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας.

e-max.it: your social media marketing partner