Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42808/2021
13-09-2021
28-09-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας B2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/ πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού C/C++, Python

ON/OFF

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5  ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστο 20 βαθμοί)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Γνώσεις στο επιστημονικό πεδίο της Ρομποτικής

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 2 

(μέγιστο 15 βαθμοί)

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού σε περιβάλλον ROS (Robot Operating System)

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 2 

(μέγιστο 20 βαθμοί)

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού MATLAB

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 1 

(μέγιστο 10 βαθμοί)

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1,

(μέγιστος βαθμός 15)

  • Τεχνική περιγραφή ερευνητικού αντικειμένου και μεθοδολογίας (2-3 γραμμές, επαρκές για την κατάθεση της πρότασης υλοποίησης υποψηφίου). Έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων αυτομάτου ελέγχου και τεχνητής νοημοσύνης για την αντίληψη, πλοήγηση και εργασία ρομπότ σε δυναμικά περιβάλλοντα με ανθρώπους. Πειραματική εφαρμογή σε ρομποτικό βραχίονα κινούμενης βάσης.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΕΕ1.4, ως μέρος των παραδοτέων Π1.4.1 και Π1.4.3.
e-max.it: your social media marketing partner