Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42800/2021
13-09-2021
28-09-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας B2 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ON/OFF

Εμπειρία στη σχεδίαση, ανάλυση, προσομοίωση, κατασκευή, έλεγχο και μέτρηση επιδόσεων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων /συστημάτων (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μη Γνώστης - 0 

Εισαγωγικές Γνώσεις – 6 

Ενδιάμεσο επίπεδο - 12 

Ικανός – 20

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έκθεση στην οργάνωση εργαστηρίου κατασκευής και χαρακτηρισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (max 1 σελίδα)

Ελλιπής – 0

Εισαγωγικό επίπεδο – 6

Ενδιάμεσο επίπεδο - 12

Ικανοποιητικό επίπεδο – 20

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων σχεδίασης ανάλυσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες εμπειρίας ή εκπαίδευσης x 2

(μέγιστο 20 βαθμοί)

Εμπειρία στην τεχνική εκπαίδευση (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες εμπειρίας x 1

(μέγιστο 16 βαθμοί)

Εμπειρία στην κατασκευή́ τυπωμένων κυκλωμάτων (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες x 2 (max 24)

Το αντικείμενο της σύμβασης έργου αφορά στη σχεδίαση, προσομοίωση, υλοποίηση, έλεγχο, και μέτρηση επιδόσεων κυκλωμάτων/συστημάτων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια όλων των δραστηριοτήτων του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, στην εγκατάσταση, διαχείριση και εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του εξοπλισμού του ΠΕ1.3 και στη συμμετοχή στη συγγραφή των αναφορών που προβλέπονται στο ΠΕ1.3.

Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 έως Π1.3.3.

e-max.it: your social media marketing partner