Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42354/2021
08-09-2021
23-09-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου.

ΝΑΙ

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ΝΑΙ

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας C1 ή ανώτερο(κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)[1]

ΝΑΙ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά.

ΝΑΙ

Συναφής τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής με το αντικείμενο της υποτροφίας.

ΝΑΙ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,   χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστος 20)

Εμπειρία στην Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων και εξομοιώσεων που αφορούν την επιστημονική περιοχή των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Γνώσεις χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων (Υπολογιστικά προγράμματα FEniCS, LS-DYNA, SimVascular)

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1

(μέγιστος βαθμός 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 5, (μέγιστος βαθμός 20)

[1] Μόνο αν κρίνεται απαραίτητο

  • Μελέτη των προβλημάτων ρευστομηχανικής με έμφαση στα βιορευστά με τη βοήθεια προσομοιώσεων ροής σε υπολογιστές παράλληλης επεξεργασίας με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method). Ενδεικτικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν: FEniCS, LS-Dyna και SimVascular.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του υποέργου 1 του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3.
e-max.it: your social media marketing partner