Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42303/2021
08-09-2021
23-09-2021
ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ENERGO)
83019

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών ή/και Πολιτικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Βαθμολογία με μέγιστο τις 30 μονάδες, ως εξής:

Βαθμός 5-6,99: 15 μονάδες

Βαθμός 7-10: 30 μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά ή στις Κοινωνικές Επιστήμες

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Γνώση της Νορβηγικής γλώσσας

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της Νορβηγίας. Καλή γνώση θεμάτων υδρογονανθράκων/ έργων ενέργειας και ανάπτυξης/αλληλεπίδρασης τους με τις τοπικές κοινωνίες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο ΠΕ1: Πολιτικές και επιχειρηματικές πρακτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού στον ενεργειακό τομέα και μαθήματα για την Ελλάδα.

Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο ΠΕ2: Διαχείριση του δημόσιου πλούτου από φυσικούς πόρους και η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο ΠΕ3: Διάχυση γνώσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη του διεπιστημονικού, τοπικού, εθνικού και διμερούς διαλόγου.

Αντικείμενο σύμβασης 4: Συμμετοχή στο ΠΕ4: Διαχείριση έργου.

e-max.it: your social media marketing partner