Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41736/2021
06-09-2021
21-09-2021
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Αναγνωρισμένο (πενταετής τίτλος σπουδών) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

3

Εμπειρία (πτυχιακή ή διπλωματική εργασία) σχετική με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαίωση του επιβλέποντα της πτυχιακής ή διπλωματικής).

ON/OFF

4

Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν έχει διανύσει χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής (κρίνεται από σχετική βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο εκπονεί διδακτορική διατριβή).

ON/OFF

 

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Β. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5

Γ. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή (Β2) – 4

Πολύ Καλή (Γ1/C1) – 8

Άριστη (Γ2/C2) - 12

Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (ΕΕ3), Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner