Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41694/2021
06-09-2021
21-09-2021
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
82501

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος ή να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  πού απαιτούνται για την απονομή του διπλώματος.

Απαιτείται τίτλος σπουδών ή βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος και αναλυτική βαθμολογία.

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε διαχείριση νεφών σημείων, 3Δ ψηφιακή ανακατασκευή ή απόδοση αντικειμένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός μηνών) x 5, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε παρακολούθηση συστημάτων 3Δ εκτύπωσης (συλλογή, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων)

(αριθμός μηνών) x 5, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Καταγραφή, συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων από την 3Δ εκτύπωση (μέρος του παραδοτέου Π3.1: Καταγραφή, συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου).

e-max.it: your social media marketing partner