Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41631/2021
03-09-2021
20-09-2021
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την επεξεργασία σήματος και εικόνας

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης, τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων

ON/OFF

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από εικόνες.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1,5 με μέγιστο 6

Γ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 20

Δ. Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μη κάτοχος – 0

Κάτοχος - 30

Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (ΕΕ3), Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4), Φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5), Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (ΕΕ6), Διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων επιγραφών (ΕΕ7), Διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό (ΕΕ9).

e-max.it: your social media marketing partner