Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39186/2021
25-08-2021
09-09-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Π.Ε ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε ένα Ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων.

 

·         Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20

Εργασιακή εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, στο σχεδιασμό,  υλοποίηση και ανάπτυξη πληροφοριακών πλατφορμών 

 

·         Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20

Εργασιακή Εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση εικονικών περιβαλλόντων

  • Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια
  • Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια
  • Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20

Εργασιακή Εμπειρία από συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα, από εθνικά ή/κα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

·           Έως 1 έργο : 5 μόρια

·           Από 2-3 έργα: 10 μόρια

·           Άνω των 3 έργων: 15 μόρια

 

 

Ο/η συνεργάτης προγραμματιστής θα αναλάβει τον σχεδιασμό, υλοποίηση και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας εντός μιας Πληροφοριακής πλατφόρμας την προβολή και ανάδειξη επιλεγέντων αξιοθεάτων και δραστηριοτήτων από την περιοχή της Άρτας προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε αυτά μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη (Π4.5.2) (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner