Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39179/2021
25-08-2021
09-09-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία σε ψηφιακές διοργανώσεις/ προγραμματισμό δικτυακών τόπων

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε Τεχνική Υποστήριξη/ Τεχνικός Η/Υ

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη έργων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε θέματα διοργάνωσης δράσεων επικοινωνίας & διάχυσης, διερεύνησης και διασύνδεσης εκδηλώσεων με συναφείς δράσεις εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων.

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην υποστήριξη ομάδας έργου για την υλοποίηση δράσεων ενεργοποίησης κοινού, επικοινωνία και συνεργασία με νέους και γενικά συμμετέχοντες /stakeholders.

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη διοργάνωσης των θεατρικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην Άρτα για την ανάδειξη, προώθηση και υλοποίηση στην πράξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων και διαδρομών μεταξύ των δύο διακρατικών περιοχών στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου, τεχνική υποστήριξη σε τεχνολογικά και πληροφοριακά θέματα και ψηφιακή/ ηλεκτρονική διοργάνωση και  διαδικτυακή προβολή των δραστηριοτήτων (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner