Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39172/2021
25-08-2021
09-09-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/διασυνοριακά έργα

Αριθμός έργων Χ2, Μέγιστο 10

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με τον πολιτισμό

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 3 έτη: 10 μόρια

·      >3 έτη: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας με αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, διαδικτύου και μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ)

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 3 έτη: 10 μόρια

·      >3 έτη: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διάχυσης, ενημέρωσης και ανανέωσης δικτυακών τόπων

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 3 έτη: 10 μόρια

·      >3 έτη: 15 μόρια

Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει το σχεδιασμό, παραγωγή και επικαιροποίηση του επικοινωνιακού υλικού του έργου και των εργαλείων marketing για την ενημέρωση του στοχευμένου και ευρέος κοινού, επικαιροποίηση  του ενημερωτικού υλικού στο website του έργου, επιμέλεια κειμένων και την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και των ΜΜΕ για την διάχυση του έργου (Π2.5.2) (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner