Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39170/2021
25-08-2021
09-09-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστήμης Πληροφορικής ή Συναφούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο /Ευρωπαϊκό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις σε θέματα οργάνωσης πηγών πληροφόρησης

●                    Όχι: 0 μόρια

●                    Ναι:15 μόρια

Γνώσεις σε θέματα σημασιολογίας και θέματα σημασιολογικής επεξεργασίας της πληροφορίας

●                    Όχι: 0 μόρια

●                    Ναι:15 μόρια

Γνώσεις προηγμένων εργαλείων βάσεων δεδομένων και οργάνωσης πληροφοριών  

●                    Όχι: 0 μόρια

●                    Ναι:15 μόρια

Γνώσεις μεθοδολογιών και εργαλείων στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας

●                    Όχι: 0 μόρια

●                    Ναι:15 μόρια

Συμμετοχή στην έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την εκτίμηση/αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΕΕΚ. Σχεδιασμός και δημιουργία στοχευμένων διαδικτυακών ερωτηματολογίων (ελληνικά) που θα απευθύνονται στους ΕΕΚ και θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν και αξιολογηθούν από πιστοποιημένους ΕΕΚ. Συλλογή, επεξεργασία, ποιοτική και ποσοτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα (ΙΟ1). Συμμετοχή στην έρευνα και τον καθορισμό της ψηφιακής εκπαιδευτικής διαδρομής, που θα ακολουθηθεί από τους ΕΕΚ, μέσω του καθορισμού των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναφέρονται στις επιλεγμένες αναδυόμενες ικανότητες, του καθορισμού του μοντέλου που θα εκπαιδεύσει τους Εκπαιδευτές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τα ψηφιακά μαθήματα, του περιεχομένου που θα έχει η εκπαιδευτική διαδρομή αλλά και στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ψηφιακών μαθημάτων (ΙΟ2).

e-max.it: your social media marketing partner