Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37045/2021
29-07-2021
23-08-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία - Βιοδραστικές Ενώσεις

ΟN/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδάκτορας Τμήματος Χημείας

40 μονάδες

Χρήση φασματοσκοπίας 2D/3D NMR, κρυσταλλογραφίας SAXS, φθορισμομετρίας, θερμιδομετρίας ισόθερμης τιτλοδότησης (ITC), δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS) και προγραμμάτων μοριακής μοντελοποίησης

0 – 10 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

- 1-5 δημοσιεύσεις: 10 μονάδες,

- 6-10 δημοσιεύσεις 20 μονάδες,

- 11-20 δημοσιεύσεις 30 μονάδες,

Υποτροφίες σε εκπαιδευτικά προγράμματα

10 μονάδες

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

10 μονάδες

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner