Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37038/2021
29-07-2021
23-08-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχία (Χημικός ή Γεωπόνος ή Επιστήμης Περιβάλλοντος) ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (συναφές με την Αναλυτική Χημεία)

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα (συναφές με την Αναλυτική Χημεία)

ON/OFF

Ερευνητική Εμπειρία σε τεχνικές ατομικής φασματοσκοπίας και σχετικές μεθόδους κατεργασίας δείγματος

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

(60 Μονάδες)

Ερευνητική Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας και σχετικές μεθόδους ανάλυσης αντιοξειδωτικών

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

(60 Μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις συναφείς με τεχνικές ατομικής φασματοσκοπίας και σχετικών μεθόδων κατεργασίας δείγματος

10 / Δημοσίευση - Max 80

Δημοσιεύσεις συναφείς με τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας και σχετικών μεθόδων κατεργασίας δείγματος

10 / Δημοσίευση - Max 80

Ανακοινώσεις συναφείς με τεχνικές ατομικής φασματοσκοπίας

5 / Ανακοίνωση - Max 40

Ανακοινώσεις συναφείς με τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας

5 / Ανακοίνωση - Max 40

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό: α) βαρέων μετάλλων, ιχνοστοιχείων και νανοσωματιδίων σε τρόφιμα και υλικά συσκευασίας β) αντιοξειδωτικών και συστατικών ποιότητας τροφίμων.

e-max.it: your social media marketing partner