Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37023/2021
29-07-2021
23-08-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός × 10

(50-100 Μονάδες)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χημεία

ON/OFF

Ερευνητική Εμπειρία σε τεχνικές ατομικής φασματοσκοπίας, υγρής χρωματογραφίας και σχετικές μεθόδους κατεργασίας δείγματος

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις συναφείς με τεχνικές ατομικής φασματοσκοπίας, υγρής χρωματογραφίας και σχετικών μεθόδων κατεργασίας δείγματος

10 / Δημοσίευση - Max 80

Δημοσιεύσεις συναφείς με τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας και σχετικών μεθόδων κατεργασίας δείγματος

10 / Δημοσίευση - Max 80

Ανακοινώσεις συναφείς με τεχνικές ατομικής ή/και μοριακής φασματοσκοπίας

5 / Ανακοίνωση - Max 40

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό α) βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε τρόφιμα και υλικά συσκευασίας β) αντιοξειδωτικών σε τρόφιμα.

e-max.it: your social media marketing partner