Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36912/2021
29-07-2021
23-08-2021
ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
82886

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή συναφών επιστημών.

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Βαθμός Μ.Δ.Ε x 10

Διδακτορική Διατριβή κατά προτίμηση στην Χημεία Υλικών (Σύνθεση και Χαρακτηρισμό Υλικών/Νανοϋλικών).

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών (αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, ένθεσης, υγρής χημείας κ.ά) με έμφαση στα καταλυτικά και προσροφητικά υλικά (νανοπορώδη, φυλλόμορφα, νανοάνθρακες, νανοσωματίδια, κ.ά.).

Έτη x 40 με max 200

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS,  Raman, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού νανοδομών άνθρακα καθώς ανάπτυξης μονομοριακών υμενίων υλικών θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών, ή κοινοτικών ή διεθνών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

Έτη x 20 με max 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί)

50 Καλή γνώση, 100 πολύ καλή γνώση, 150 άριστη γνώση

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Ανακοινώσεις x 5 με max 50

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή πατέντες

Δημοσιεύσεις (ή πατέντες) x 10 με max 200

Η σύνθεση και ο δομικός, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός προσροφητικών και καταλυτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ως υπομονάδες του συστήματος (ΕΕ1 έργου), μελέτη δραστικότητας, σταθερότητας, εκλεκτικότητας των καταλυτών (ΕΕ2) και συμμετοχή στην κατασκευή και βελτιστοποίηση συστήματος καθαρισμού υδρογόνου (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner