Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 35136/2021
20-07-2021
04-08-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
61617

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Οικονομικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 έργα) από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/ συγχρηματοδοτούμενα έργα

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών /διαπεριφερειακών προγραμμάτων 

·                     Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

·                     Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

·                     Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

·                     Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

·                     Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

·                     Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

·                     Καλή: 5 μόρια

·                     Πολύ καλή:10 μόρια

·                     Άριστη: 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη.

Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά.

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

«Υπεύθυνος/η για την οικονομική οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με τον Ανάδοχο του έργου για διοικητικά / διαχειριστικά θέματα, υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας στη δημιουργία των τεχνικών εκθέσεων αναφοράς (ΠΕ3), (ΠΕ4), (ΠΕ5)».

e-max.it: your social media marketing partner