Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30904/2021
30-06-2021
15-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων

ON/OFF

Εμπειρία από εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων ή άλλων εργαλείων marketing

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για την εκπόνηση μελετών

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών ως βασικά στοιχεία αναπτυξιακών μοντέλων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου ως εργαλείο ψηφιακού μάρκετινγκ

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

 

Συνεισφορά στον σχεδιασμό και υποστήριξη στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου του μοντέλου πολιτιστικών υπηρεσιών HERMES. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και θα αξιολογεί (σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις), τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών / προϊόντων που έχουν εφαρμοστεί και δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στο έργο και συνδέεται με καλές  πολιτιστικές πρακτικές. (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner