Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30852/2021
30-06-2021
15-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών επιστημών ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συλλογή/επεξεργασία δεδομένων και πρακτικών για την εκπόνηση μελέτης/αναφοράς

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος 15 μόρια

Εμπειρία στη επικοινωνία/συνεργασία με stakeholders για την δημιουργία μελετών/παραδοτέων  

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος: 15 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων και εργασιών

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος 15 μόρια

Γνώση Ιταλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

·       ΝΑΙ: 5 μόρια

·       ΟΧΙ: 0 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Έρευνα, σχεδιασμός και συλλογή υλικού για την δημιουργία του   του Διασυνοριακού Καταλόγου πολιτιστικών υπηρεσιών, προϊόντων και μεθοδολογίας παρέμβασης με στόχο την ενδυνάμωση των HERMES κοινοτήτων. Ο κατάλογος θα βασιστεί στην ανάπτυξη δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών μέσω της δικτύωσης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή. (WP3)

e-max.it: your social media marketing partner