Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30772/2021
30-06-2021
15-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής

ON/OFF

Εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ON/OFF

Συμμετοχή σε έργο σχεδίασης πληροφοριακού συστήματος (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ανάπτυξης εφαρμογών επικοινωνίας υποσυστημάτων με χρήση RESTful API

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό TypeScript και στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Html,Javascript, Java,PHP

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση Angular Framework και Ionic Framewok & Electron

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα, Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην έρευνα  και βιβλιογραφική ανασκόπηση για το απαραίτητο πλαίσιο ικανοτήτων για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (I4.0) , στον προσδιορισμό των ικανοτήτων και στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος καταγραφής και παρακολουθησης και συμμετοχή στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εργαστηρίων εκπαίδευσης και διενέργεια δοκιμών αξιολόηγησης με φοιτητές (WP2). Συμμετοχή στην αξιολόγηση /επικαιροποίηση του μοντέλου που θα αποτυπώνονται οι καλές πρακτικές σχετικά με επιτυχημένες πρωτοβουλίες 4ης Βιομηχανική Επανάσταση (I4.0) βασισμένες στην Τεχνική Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση, στη αναζήτηση και συλλογή αντίστοιχων πρακτικών, στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, δημιουργία και επικαιροποίηση της πλατφόρμας παρουσίασης των καλών πρακτικών (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner