Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30393/2021
28-06-2021
13-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Π.Ε ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε λειτουργία πληροφοριακής πλατφόρμας και επανασχεδιασμό της ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών

·         Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20

Εργασιακή Εμπειρία από συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα, από εθνικά ή/κα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

·           Έως 1 έργο : 5 μόρια

·           Από 2-3 έργα: 10 μόρια

·           Άνω των 3 έργων: 15 μόρια

Συμμετοχή στην έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την εκτίμηση/αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΕΕΚ. Σχεδιασμός και δημιουργία στοχευμένων διαδικτυακών ερωτηματολογίων (ελληνικά) που θα απευθύνονται στους ΕΕΚ και θα αποτελέσουν τον βασικό εργαλείο αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα ερωτηματολόγια θα αξιολογηθούν από πιστοποιημένους ΕΕΚ. Συλλογή, επεξεργασία, ποιοτική και ποσοτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα (ΙΟ1).

e-max.it: your social media marketing partner