Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30387/2021
28-06-2021
13-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Οικονομικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 έργα) από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/ συγχρηματοδοτούμενα έργα

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών /διαπεριφερειακών προγραμμάτων 

·      Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

·      Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

·      Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

·      Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

·           Καλή: 5 μόρια

·           Πολύ καλή:10 μόρια

·           Άριστη: 15 μόρια

Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση και διαχείριση έργου, υποστήριξη και ενημέρωση των εταίρων για οικονομικά/διαχειριστικά θέματα, ευρωπαϊκούς κανονισμούς, υποβολή οικονομικών αναφορών για όλο το εταιρικό σχήμα, επικοινωνία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ), παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, συμμετοχή στην προώθηση και επικοινωνία του έργου (WPM)

e-max.it: your social media marketing partner