Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30035/2021
25-06-2021
12-07-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επίδραση του ενδοφυτικού εντομοπαθογόνου μύκητα Beuaveria bassiana σε αντιμετώπιση σημαντικών ζωικών εχθρών σε καλλιέργειες Πεπονίου και Φράουλας
61387

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στους Εντομοπαθογόνους Μύκητες

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

Δημοσιεύσεις σχετικές με το υπό ανάθεση έργο

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Γεωπονίας, Βιολογίας ή Χημείας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

25

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο

35

Ερευνητική εμπειρία στην Βιολογική Αντιμετώπιση

15

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή:10 μόρια

Άριστη: 15 μόρια

Γνώση Η/Υ

10 μόρια max

Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την ταυτοποίηση τους σε διάφορα στάδια, καθώς και δεδομένα σχετικά με την εντομοκτόνο δράση τους με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση της χρήσης τους.

e-max.it: your social media marketing partner