Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29063/2021
17-06-2021
02-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενσωματώνοντας τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες με την εργασιακή εμπειρία για την μηχανοτρονική εκπαίδευση (NEW METRO)
61680

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων

ON/OFF

Εμπειρία σχετικά με την επεξεργασία και ανάδειξη πληροφοριακού συστήματος

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε σχεδιασμός, υποστήριξη και  οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαδικτυακών μαθημάτων  και αναβάθμιση ιστοσελίδας

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε σχεδιασμός, υποστήριξη και αναβάθμιση πληροφοριακών διαδικτυακών πλατφορμών.

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαδικτυακών μαθήματων (επιπέδου 5) για θέματα μηχανοτρονικής, υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού και δοκιμής της πιλοτικής εκπαιδευτικής πληροφοριακής πλατφόρμας (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner