Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29059/2021
17-06-2021
02-07-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικείμενου Π.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον (3)  Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο)

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

·         έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         >12 έως 24μήνες: 15 μόρια

●           >24 μήνες :20 μόρια

Εργασιακή Εμπειρία σε οργάνωση, παραγωγή διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων

·         έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

●           >24 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών τόπων (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jsp)

·       έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

·       >24 μήνες :20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων

●        έως 6 μήνες: 5 μόρια

●        >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

●        >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

●        >24 μήνες :20 μόρια

Εργασιακή Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων και τεχνικών αναφορών

●        έως 6 μήνες: 5 μόρια

●        >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

●        >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

●        >24 μήνες :20 μόρια

 

     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στο σχεδιασμό και μελέτη της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών του ΚΕΕΠH (ΠΕ1), συμμετοχή στη μονάδα διαχείρισης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του ΚΕΕΠΗ, συμμετοχή στη μονάδας ανάπτυξης λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware) για εικονικά περιβάλλοντα (προσομοιώσεις/εκπαιδευτικά) και συνεισφορά στην ανάπτυξη συναφούς λογισμικού για την εξυπηρέτηση του έργου- συνεισφορά στην υλοποίηση εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), συνεισφορά στην ανάπτυξη, δημιουργία και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Κέντρου όπου θα γνωστοποιούνται τα νέα οι δράσεις του ΚΕΕΠΗ, δημοσίευση όλων των δράσεων, εκδηλώσεων και ενεργειών του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ3), Συνεισφορά στην δημιουργία και ανάπτυξη τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων με χρήση μηχανής γραφικών, μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ηχοτοπίου εικονικών περιβαλλόντων(ΠΕ4), Συνεισφορά στην ανάπτυξη και παραγωγή διαδικτυακών εικονικών εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων. Ο συνεργάτης θα συνεισφέρει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner