Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28782/2021
16-06-2021
01-07-2021
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
82844

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

5

Εμπειρία στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, νανοβιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες)

ON/OFF

6

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

7

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων

x 10 μόρια / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μόρια

 (max 20)

8

Εμπειρία σε βιοκαταλυτικές διεργασίες με τη χρήση λιπολυτικών ενζύμων

10 μόρια

9

Εμπειρία στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών συστημάτων σε νανοϋλικά με φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες

10 μόρια

10

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner