Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28779/2021
16-06-2021
01-07-2021
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
82982

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βιοτεχνολόγος ή Βιολόγος, ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μόρια, (max 20)

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στην περιοχή της ενζυμικής και μικροβιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10(καλή)/15 (πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση βιοδραστικών ενώσεων με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης

10 μόρια

Εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση δομής ενζύμων με  φασματοσκοπία υπερύθρου (ΙR) και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (ΝΜR)

10 μόρια  

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων

x 10 μόρια / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μόρια

(max 40)

  • Παραγωγή φυσικών βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ1).
  • Παρασκευή νανο-φορέων βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ2).
  • Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ3).
  • Συμμετοχή στην πιλοτική βιομηχανική παραγωγή μεμβρανών (συμμετοχή στην ΕΕ4).
e-max.it: your social media marketing partner