Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28726/2021
16-06-2021
01-07-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  NAI/OXI

Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών ή ισότιμος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός x 1 (μέγιστο 10 βαθμοί)

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++ ή Python

ΝΑΙ

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1

(μέγιστο 20 βαθμοί)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός ΜΔΕ x 1 (μέγιστο 10 βαθμοί)

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 1, (μέγιστο 10 βαθμοί)

Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1,  (μέγιστο 30 βαθμοί)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 2, (μέγιστο 10 βαθμοί)

  • Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ». Το λογισμικό αφορά τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Στατιστική και Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1, Π1.1.2 και Π1.1.3.
e-max.it: your social media marketing partner