Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28710/2021
16-06-2021
01-07-2021
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
82413

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Αναγνωρισμένο (πενταετής τίτλος σπουδών) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

3

Εμπειρία (πτυχιακή ή διπλωματική εργασία) σχετική με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαίωση του επιβλέποντα της διπλωματικής).

ON/OFF

4

Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν έχει διανύσει χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής (κρίνεται από σχετική βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο εκπονεί διδακτορική διατριβή).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας1.

Μέτρια γνώση (Β2) – 4

Καλή γνώση (C1) – 8

Άριστη γνώση (C2) - 12

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2:

 

B1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

B2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

ΕΕ5: Σχεδιασμός αλγορίθμου εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. ΕΕ6: Ανάπτυξη του λογισμικού εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. ΕΕ7: Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες.

e-max.it: your social media marketing partner