Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27960/2021
10-06-2021
25-06-2021
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
61291

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στην Κτηνιατρική ή Τεχνολόγος τροφίμων ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα στον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας ή χοιροτροφίας

ON/OFF

Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας ή χοιροτροφίας

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιστημονικές παρουσιάσεις σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια

10 Μονάδες για κάθε παρουσίαση

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

10 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

a) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs ».

b) «D4. Investigation of the effects of the selected herbs on quality & organoleptic meat characteristics; The consumers attitude on novel chicken and pork meat».

c) «D5. Ιnvestigation of the effects of the selected herbs as feed additives on the potential environmental performance (Life Cycle Analysis) of the animal systems defined by the different dietary treatments in poultry and pigs».

e-max.it: your social media marketing partner