Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27630/2021
08-06-2021
23-06-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή NAI/OXI

Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός x 1 (μέγιστο 10 βαθμοί)

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++

ΝΑΙ

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1

(μέγιστο 20 βαθμοί)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός ΜΔΕ x 1 (μέγιστο 10 βαθμοί)

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 1, (μέγιστο 10 βαθμοί)

Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1,  (μέγιστο 30 βαθμοί)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 2, (μέγιστο 10 βαθμοί)

Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Φυσικής στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ». Το λογισμικό αφορά τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές : Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Πειραματική Πυρηνική Φυσική, Κοσμολογία, Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος, Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3.

e-max.it: your social media marketing partner