Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27627/2021
08-06-2021
23-06-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική.

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την αξιόπιστη λειτουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

Εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων για την αξιόπιστη λειτουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Εμπειρία στη σχεδίαση και προσομοίωση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: επισκόπηση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

Βαθμολογία από 1 έως 8

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά στην περιοχή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων.

8

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1.3 (Ετερογενή Ψηφιακά Συστήματα) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους έρευνας διεπιστημονικού χαρακτήρα στις περιοχές της δοκιμής και της αξιόπιστης λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων, με την ανάπτυξη σχετικών τεχνικών, τη σχεδίαση και προσομοίωση κατάλληλων κυκλωμάτων που θα ενσωματώνουν τις ανωτέρω τεχνικές και με την μέτρηση των επιδόσεών τους. Στο έργο θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των μηχανισμών απώλειας αξιοπιστίας (γήρανση, ακτινοβολίες, θόρυβος, διακυμάνσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας, της τροφοδοσίας, της θερμοκρασίας, κ.τ.λ.) και θα αναπτυχθούν μέθοδοι και σχεδιαστικές τεχνικές που θα εντοπίζουν προβλήματα αξιοπιστίας και θα παρέχουν προστασία ή ανοχή ή αυτό-ίαση.

e-max.it: your social media marketing partner