Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25022/2021
27-05-2021
11-06-2021
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
61300

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Γεωπονία ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια στη Γενετική Μηχανική με έμφαση στα συστήματα της Βιοπληροφορικής

ON/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στον Τομέα της Γενετικής Μηχανικής με έμφαση στα συστήματα της Βιοπληροφορικής

ON/OFF

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται: 

α)η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες 

Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος.

e-max.it: your social media marketing partner