Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24748/2021
26-05-2021
10-06-2021
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπή ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Ή

Πτυχίο/ δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει] ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ON/OFF

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνικής Εργασίας.

Ή

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

ON/OFF

Βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύμφωνα με το ν. 4488/2017 (απαιτείται μόνο για τους/τις υποψηφίους/ες ΤΕ/ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου B2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικής Νοηματικής Επικοινωνίας

10

Αποδεδειγμένη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille

10

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέγιστη βαθμολογία 20 (Μέσος όρος επιμέρους στοιχείων της συνέντευξης)

1.   Σχηματισμός αντίληψης στο κατά πόσο ο υποψήφιος γνωρίζει το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.

2. Ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και εμπειρία υλοποίησης συνεργατικών δράσεων σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.

3. Σχηματισμός αντίληψης ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση του αντικειμένου της θέσης.

 

Καλά : 5

Πολύ καλά : 10

Άριστα : 20

Καλά : 5

Πολύ καλά : 10

Άριστα : 20

Καλά : 5

Πολύ καλά : 10

Άριστα : 20

  • Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ.
  • Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
e-max.it: your social media marketing partner