Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24552/2021
25-05-2021
09-06-2021
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
82918

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημικού ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μόρια, max 20

Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της χημείας τροφίμων

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία (τουλάχιστον 10 έτη) στην χημική ανάλυση τροφίμων και στην ανάπτυξη διατροφικών προϊόντων

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10(καλή)/15 (πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάλυση βιοδραστικών συστατικών τροφίμων και στη χρήση αναλυτικών τεχνικών: Φασματοφωτομετρία UV/VIS, Χρωματογραφικές τεχνικές HPLC/MS, GLC/MS, GPC (Gel Permeation Chromatography), Φασματοσκοπία NMR, FTIR, Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή με διετή συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα) 

10 μόρια

Εμπειρία στη χρήση κλασσικών μικροβιολογικών τεχνικών (μικροβιακές καλλιέργειες) (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή με διετή συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα) 

10 μόρια

Δημοσιευμένες Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης (έως 10 δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις)

 Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 4 μόρια, Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2 μόρια

 (μέγιστο: 40)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμου μπιφτεκιού σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα. Ανάπτυξη καινοτόμου μπιφτεκιού υψηλής διατροφικής αξίας και οργανοληπτικής ποιότητας (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner