Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20410/2021
28-04-2021
10-05-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
82921

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI)

 

Περιγραφή Κριτηρίου

Μοριοδότηση

Α.1.

Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

NAI/OXI

Α.2

Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017).

NAI/OXI

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Β.1

Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

0 έως 30 μόρια

β) συνάφεια του επιστημονικού- ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:

0 έως 7,5 μόρια

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:

0 έως 7,5 μόρια

(έως 45 μόρια)

Β.2

Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό, με ανώτατο όριο μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα.

(έως 10 μόρια)

Β.3

Επιστημονικό – συγγραφικό έργο:

Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον.

(έως 10 μόρια)

Β.4

Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄ ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

Ανώτατο σύνολο μορίων

Εβδομήντα (70) μόρια

Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

e-max.it: your social media marketing partner