Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21969/2020
10-06-2020
25-06-2020
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με Ειδίκευση σε Διαχείριση Τεχνικών Έργων

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή έως 31/12/2021 (αποδεικτικό στρατολογικού γραφείου ή υπεύθυνη δήλωση)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) για κάθε ένα από τα τμήματα του έργου α, β, γ και δ όπως περιγράφονται παραπάνω.

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία σε διαχείριση και συντονισμό έργων σχετικών με διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και πληροφορικής (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

(μήνες εμπειρίας) x 1,  (μέγιστη βαθμολογία 10)

Εμπειρία σε θέματα διάχυσης και επικοινωνίας σε έργα σχετικά με διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και πληροφορικής (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

(μήνες εμπειρίας) x 1, (μέγιστη βαθμολογία 10)

α) Αντικείμενο σύμβασης: prepare the financial and periodic reports (μέρος του Παραδοτέου D1.1.3: Project and financial reports)

β) Αντικείμενο σύμβασης: prepare the initial version of the Project Communication plan and coordinate the contributions of other partners (μέρος του Παραδοτέου D2.1.3: Project Communication Plan)

γ) Αντικείμενο σύμβασης: adjust actions of the Project Communication plan and coordinate the contributions of other partners (μέρος του Παραδοτέου D2.1.3: Project Communication Plan)

δ) Αντικείμενο σύμβασης: preparation and participation in national and international fora. These include one touristic forum in Greece (e.g. Philoxenia) and 2 fora abroad covering mainly touristic themes or VR themes in Europe. (μέρος του Παραδοτέου D3.1.1: Tourism Exhibitions)

e-max.it: your social media marketing partner